Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Algemene Leveringsvoorwaarden Installatiegereedschap
De Stender 13, 7891 NA, Klazienaveen

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle productaanbiedingen en overeenkomsten van de Installatiegereedschap zijn onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voorwaarden (hierna genoemd “Voorwaarden”) van toepassing.
1.2 Het accepteren van onze productaanbiedingen, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaard.
1.3 Onder producten wordt verstaan zaken zoals meetinstrumenten, handgereedschap, elektrisch gereedschap en alle andere producten die via de webshop worden aangeboden.
1.4 Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. Alle geschillen tussen partijen (Installatiegereedschap en de afnemer) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
1.5 Van onze voorwaarden kan alleen via een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.6 Door het bestellen (en eventueel ondertekenen) van de order sluit u een rechtsgeldig contract met Installatiegereedschap. Dit contract gaat in zodra Installatiegereedschap de compleet ingevulde (en indien per fax besteld ondertekende) bestelling heeft ontvangen. Bij bestelling via de webshop dient de afnemer de voorwaarden te accepteren middels het plaatsen van een “vinkje”.
1.7 Installatiegereedschap houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien deze incompleet is ingevuld.
1.8 Op sommige artikelen rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van enig schriftelijk of digitaal product is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van Installatiegereedschap.
1.8 Installatiegereedschap houdt zich aan de wet Verkoop op Afstand.

Artikel 2. Prijs van de artikelen
2.1 Alle aanbiedingen van Installatiegereedschap zijn vrijblijvend en wij houden ons het recht voor prijzen te wijzigen.
2.2 De vermelde prijzen zijn in Euro en zijn exclusief BTW, indien van toepassing.
2.3 Voor prijzen boven de € 150,- worden geen verzendkosten gerekend. Hieronder wordt € 7,50 aan verzendkosten gerekend binnen Nederland.
2.4 Een eventuele aanbieding geldt tot het tijdstip van vervallen van de aanbieding.
2.5 Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd is Installatiegereedschap niet verantwoordelijk. De afnemer dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.

Artikel 3. Werkwijze bij het bestellen
3.1 U bestelt via onze webshop de gewenste artikelen en aantallen.
3.2 De voorwaarden voor levering zijn dat betaling na levering plaatsvindt met een betalingstermijn van 14 dagen.
3.3 De bestelling wordt normaal binnen 3 werkdagen na ontvangst verzonden.
3.4 U kunt ook rechtstreeks (dus niet via de webshop) bestellen. U doet dit via e-mail (contactformulier of via info@installatiegereedschap.nl). De bestelling wordt via GLS of TNT post aan u toegezonden.
3.5 Controleer voor verzending eerst of alles goed en volledig is ingevuld en verstuur dan pas uw bestelling.

Artikel 4. Betaling
4.1 In onze webshop kunt u op verschillende manieren betalen. Er is geen minimum orderbedrag.
4.2 U kunt met de volgende betalingswijzen betalen:
• Levering op factuurbasis;
Als u op een andere wijze wilt bestellen en betalen, neemt u dan, voordat u de bestelling plaatst, met ons contact op. Voor meer informatie info@installatiegereedschap.nl.
Bij bedrijven leveren wij na een controle/goedkeuring op rekening (factuurbasis).
Bij particuliere-, buitenlandse- en overige klanten dient vooraf te worden betaald. Na betaling worden de producten verstuurd.
4.2 Indien u in gebreke bent met enige betaling, is Installatiegereedschap gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst (bestelling) op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.3 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Installatiegereedschap kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

Artikel 5. Levering van de artikelen
5.1 De bestelling wordt zo snel mogelijk aan u geleverd.
5.2 Verzending van de bestelling vindt doorgaans plaats binnen 1 tot 3 werkdagen. De levertijd is tussen de 3-10 werkdagen. Geen rechten kunnen worden ontleend aan genoemde leveringstijden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Installatiegereedschap is niet aansprakelijk voor vertragingen indien er omstandigheden zijn waar Installatiegereedschap niets aan kan doen zoals oorlog, terrorisme, stakingen, toeleveringsproblemen, regeringsmaatregelen, natuurrampen en dergelijke. Indien onverhoopt de leveringstermijn uitloopt wordt de afnemer hiervan in kennis gesteld. Indien de aflevering niet binnen redelijke termijn door Installatiegereedschap kan worden gegarandeerd, mag de afnemer de order annuleren. Eventuele reeds gedane betalingen worden dan teruggestort.
5.3 U ontvangt bij de bestelling een BTW-rekening zodat u de kosten (beroepsmatig) eventueel aftrekbaar kunt maken. Bij pakketten met meer artikelen kan eventueel ook door ons een pakbon worden toegevoegd.
5.4 Indien u meerdere artikelen heeft besteld kan een pakket worden gemaakt of elk artikel kan apart worden verstuurd. Installatiegereedschap maakt hiervoor de beste verzendkeuze.
5.5 Installatiegereedschap is gerechtigd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
5.6 De eigendomsrechten van de artikelen gaan pas over nadat u het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van levering op u over.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Installatiegereedschap, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Installatiegereedschap is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Installatiegereedschap zijn gebleven terug te (laten) nemen.

Artikel 7.  Reclames, herroepingsrecht en aansprakelijkheid
7.1 U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde, dient u ons daarvan gelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen op de hoogte te stellen.
7.2 Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt zullen wij, tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. U retourneert de verkeerde artikelen aan Installatiegereedschap, tenzij anders overeengekomen. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij aan u retourneren.
7.3 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen uw bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Installatiegereedschap.nl, De Stender 13, 7891 NA, Klazienaveen, info@installatiegereedschap.nl, Telefoon: + 31 6 25 488 391) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
7.4 Gevolgen van de herroeping – Als u uw bestelling herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan met betrekking tot alleen de bestelling die u herroept, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent zelf aansprakelijk voor waardevermindering door gebruik van het product/verpakkingen die ontbreken, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

7.5 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het gebruik en eventuele gevolgen van, door de koper van bij onze webshop aangeschafte producten. Bij gebruik van meetinstrumenten waarschuwen wij u voor de risico’s die u loopt. Voor de toepassing van een apparatentester/installatietester of aanverwant meetinstrument kan een cursus noodzakelijk zijn. In alle gevallen dient de klant de gebruikershandleiding te bestuderen en aan te houden.
7.6 Installatiegereedschap is niet verantwoordelijk te stellen voor overmacht.
7.7 Garantie wordt verzorgd via de fabrikant van de desbetreffende apparatuur / gereedschap. Indien op een product zoals gereedschap fabrieksgarantie zit dan is dit bij het product vermeld. U kunt onder overleg van het aankoopbewijs zelf garantie claimen bij de betreffende fabrikant.

Artikel 8. Garantie
8.1 Installatiegereedschap garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde. Hiertoe wordt de garantietermijn van de diverse fabrikanten en/of importeurs aangehouden.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Installatiegereedschap worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Installatiegereedschap het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Installatiegereedschap). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
• het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
• wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
• sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
• het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
• sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
• Installatiegereedschap niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Artikel 9. Persoonsgegevens
9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Installatiegereedschap opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Installatiegereedschap de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailings. Installatiegereedschap \hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

10: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
10.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Emmen.
10.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
10.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.